Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.1.2019.RPO pn: "Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb nowoutworzonego żłobka w Wielopolu Skrzyńskim"

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn.

 „Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy  

Działanie: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu prac adaptacyjnych i remontowych w pomieszczeniach nowoutworzonego żłobka. Budynek o funkcji kulturalno- oświatowej znajduję się w centrum m. Wielopole Skrzyńskie i jest własnością Gminy.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe o nr: ZOSIP.273.1.2019.RPO

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Kosztorys ofertowy.
  3. Koncepcja architektoniczna.
  4. Oświadczenie o braku powiązań
  5. Formularz RODO.

Ptotokół otwarcia ofert

(27.12.2019)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

(09.01.2020r.)

Udostępnij: