Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Pomoc materialna dla uczniów


Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim informuje,
że wnioski na stypendia szkolne w roku szkolnym 2021/2022 będą przyjmowane
od 1  do 15 września 2021 roku.

Stypendia i Zasiłki Szkolne 2021/2022

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim informuje,
że wnioski na stypendia szkolne w roku szkolnym 2021/2022 będą przyjmowane
od 1 do 15 września 2021 roku.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż: 528 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Wniosek na stypendium szkolne może złożyć:

 • rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia
 • pełnoletni uczeń
 • dyrektor szkoły

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur, rachunków, biletów miesięcznych -wystawionych imiennie na rodzica lub pełnoletniego ucznia, nie wcześniej niż dnia 1 lipca 2021 roku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. (do dochodu rodziny nie wlicza się dochodu z programu 500+)

Przykladowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:

 1. podręczniki szkolne, słowniki, atlasy, encyklopedie, lektury szkolne, mapy;
 2. zakup artykułów szkolnych (np. zeszyty, bloki rysunkowe, kolorowe, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby, plastelina, modelina, klej, nożyczki, linijka, taśma klejąca, cyrkiel, kalkulator, plecak szkolny, torba sportowa)
 3. zakup stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego, tj: odzież sportowa (dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry, skarpety sportowe), strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie, obuwie sportowe;
 4. zakup stroju ochronnego na praktyki (wymagane potwierdzenie przez szkołę),
 5. przybory do nauki zawodu lub odbycia praktyk – niezbędnych w procesie edukacji (wymagane potwierdzenie przez szkołę)
 6. pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do czerwca),
 7. pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. spotowe, muzyczne, językowe);
 8. zakup komputera (stacjonarny, laptop, notebook), pendrive, programów edukacyjnych; oprogramowania, części do komputera (np. monitor, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne,, myszka, klawiatura, listwa, również tusze, tonery i papier do drukarki);
 9. biurko szkolne, krzesło do biurka;
 10. sprzęt muzyczny, sprzęt sportowy (np. piłki, rękawice piłkarskie, kimono, itp.)
 11. basen (strój kąpielowy, itp.)
 12. bilety miesięczne ( z miesięcy wrzesień - czerwiec) na dojazd do szkoły zlokalizowanej poza miejscem zamieszkania ucznia, lub sfinansowanie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów);
 13. wyjazd na „zieloną szkołę, wycieczki szkolne,
 14. inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia – uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujący stypendia szkolne

 

Zasiłek Szkolny

 • Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego (art. 90 e ustawy)
 • O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Druki do pobrania

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

 

Środa 1 września 2021