Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Pomoc materialna dla uczniów


Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim informuje,
że wnioski na stypendia szkolne będą przyjmowane
od 1  do 15 września 2017 roku.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż: 514 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Wniosek na stypendium szkolne może złożyć:

 • rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia
 • pełnoletni uczeń
 • dyrektor szkoły

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur, rachunków, biletów miesięcznych -wystawionych imiennie na rodzica lub pełnoletniego ucznia, nie wcześniej niż dnia 1 lipca 2017 roku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

 1. zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach netto,
 2. oświadczenie, decyzja lub odcinek renty, emerytury,
 3. oświadczenie lub zaświadczenie o pobieraniu świadczeń przedemerytalnych,
 4. oświadczenie lub zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub o wysokości pobieranego zasiłku,
 5. nakaz płatniczy za 2017 rok lub oświadczenie/zaświadczenie z Urzędu Gminy o wysokości gospodarstwa rolnego,
 6. oświadczenie lub zaświadczenie o pobieranych zasiłkach z pomocy społecznej ,
 7. potwierdzenie opłacenia składki KRUS za III kwartał 2017 r.
 8. oświadczenie, przekazy lub przelewy pieniężne świadczące o wysokości otrzymanych alimentów
 9. oświadczenie lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej: 
  - zasady ogólne
  - karta podatkowa
 10. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, zaświadczenie z ZUS o wysokości wymiaru składek na ubezpieczenie bądź dowód opłacenia składek ZUS oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie w miesiącu sierpniu:
   - ryczałt ewidencjonowany

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:

 1. podręczniki, zeszyty
 2. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne
 3. tornister (plecak szkolny)
 4. obuwie sportowe na w-f , strój na w-f
 5. przybory do nauki zawodu
 6. piórnik, artykuły szkolne (np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itd.)
 7. tusze do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do czerwca), multimedialne programy edukacyjne
 8. komputer, oprogramowanie, części do komputera, peryferia komputerowe
 9. biurko
 10. sprzęt muzyczny, sprzęt sportowy (np. piłki, rękawice piłkarskie, kimono, itp.)
 11. basen (strój kąpielowy, itp.)
 12. bilety miesięczne ( z miesięcy wrzesień - czerwiec) oraz opłaty za internat

W przypadku obuwia i odzieży na fakturze czy rachunku musi być adnotacja „ sportowe”.

Każdy pobierający stypendia ma obowiązek opisania faktur na odwrocie.

Wzór:

"Zakupiono (np. obuwie sportowe, odzież sportową na lekcje W-F, podręczniki szkolne, artykuły szkolne, pomoce naukowe itp.) .
w ramach stypendium szkolnego dla córki/syna (imię i nazwisko dziecka)".

(podpis rodzica)

W przypadku gdy na jednej fakturze znajdują się rzeczy zakupione dla więcej niż jednego dziecka piszemy tak jak powyżej ale np. 2 lub 3 razy w zależności od ilości dzieci.

Bilet miesięczny należy na odwrocie tylko podpisać.

UWAGA:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.).
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.).
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.).
 4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zasiłek Szkolny

 • Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 • O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2014/2015.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015.