Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim.


Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim

 

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy  

Działanie: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 15 rodzicom/opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 3, w tym 14 kobietom poprzez utworzenie 16 miejsc opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim.

 

W ramach projektu utworzone zostaną miejsca opieki żłobkowej dla 16 dzieci w wieku do lat 3.

Opiekę nad dziećmi sprawować będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Dla uczestników projektu zorganizowane zostaną imprezy integracyjne. Oferta żłobkowa zostanie wzbogacona o zajęcia dodatkowe dla starszej grupy dzieci, takie jak: rytmiczne i logopedyczne.

Zakupione zostanie m.in. wyposażenie sal, leżakowni, pomieszczeń do przewijania niemowląt, doposażenie sanitariatów, szatni i zaplecza kuchennego. Sale edukacyjne wyposażone zostaną w specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny, a także monitoring co zapewni prawidłową realizację projektu oraz podniesie jakość oferty opiekuńczej.

Wrzesień - Lista rezerwowa osób zakwalifikowanych w ramach projektu pn. Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim

Środa 1 września 2021
Nabór do Gminnego Żłobka "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim