Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim.


Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim

 

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy  

Działanie: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 15 rodzicom/opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 3, w tym 14 kobietom poprzez utworzenie 16 miejsc opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim.

 

W ramach projektu utworzone zostaną miejsca opieki żłobkowej dla 16 dzieci w wieku do lat 3.

Opiekę nad dziećmi sprawować będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Dla uczestników projektu zorganizowane zostaną imprezy integracyjne. Oferta żłobkowa zostanie wzbogacona o zajęcia dodatkowe dla starszej grupy dzieci, takie jak: rytmiczne i logopedyczne.

Zakupione zostanie m.in. wyposażenie sal, leżakowni, pomieszczeń do przewijania niemowląt, doposażenie sanitariatów, szatni i zaplecza kuchennego. Sale edukacyjne wyposażone zostaną w specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny, a także monitoring co zapewni prawidłową realizację projektu oraz podniesie jakość oferty opiekuńczej.

Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.2.2020.RPO pn: "Dostostawa sprzętu elektronicznego dla potrzeb nowoutworzonego żłobka w Wielopolu Skrzyńskim"

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn.

 „Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy  

Działanie: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu dostawy i montażu sprzętu elektronicznego                             dla potrzeb nowoutworzonego żłobka. Zamówienie podzielone jest na 2 odrębne zadania podzielone tematycznie względem charakteru zamawianych przedmiotów:

Zadanie 1 Dostawa sprzętu elektronicznego

Zadanie 2 Dostawa i montaż monitoringu

Zapytanie ofertowe ZOSIP.273.2.2020.RPO

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Specyfikacja dostaw.

3. Oświadczenie o braku powiązań.

4. Formularz RODO.

Piątek 17 stycznia 2020
Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.1.2020.RPO pn: "„Dostawa mebli dla potrzeb nowoutworzonego żłobka w Wielopolu Skrzyńskim"

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn.

 „Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy  

Działanie: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przedmiot zamówienia polega na dostawie i montażu mebli dla potrzeb nowoutworzonego żłobka. Miejscem dostawy jest budynek żłobka w Wielopolu Skrzyńskim. Wszystkie dostarczone przedmioty winny być dostosowane do użytku przez dzieci oraz posiadać wymagana przepisami prawa atesty i certyfikaty.

Zapytanie ofertowe ZOSIP.273.1.2020.RPO

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Specyfikacja dostaw.

3. Oświadczenie o braku powiązań.

4. Formularz RODO.

Wtorek 14 stycznia 2020
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzątaczki w Gminnym Żłobku "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim ogłasza nabór na wolne stanowisko sprzątaczki w Gminnym Żłobku "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim tworzonym w ramach  projektu „pn. „Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim”, realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek Pracy, Działanie 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej
w regionie, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu Nr RPPK.07.04.00-18-006/18-00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzątaczki  w Gminnym żłobku "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim

Środa 8 stycznia 2020
Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim ogłasza nabór na wolne stanowiska opiekuna w Gminnym Żłobku "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim tworzonym w ramach  projektu „pn. „Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim”, realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek Pracy, Działanie 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej w regionie, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu Nr RPPK.07.04.00-18-006/18-00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze na stanowiska opiekuna w Gminnym żłobku "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim

Środa 8 stycznia 2020
Ogłoszenie o naborze dzieci do żłobka w Wielopolu Skrzyńskim

 

Gmina Wielopole Skrzyńskie przystąpiła do realizacji projektu pn. "Aktywni Rodzice - Aktywne Maluchy. Nowe Miejsca Opieki Żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim",  który realizowany jest w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, priorytet VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

 

Rekrutacja uczestników do projektu rozpoczyna się 10 stycznia 2020 roku.

W ramach pozyskanych środków z Unii Europejskiej w Wielopolu Skrzyńskim powstanie pierwszy w gminie żłobek, w którym uruchomione zostaną dwie  grupy dla 16 dzieci w wieku do 3 roku życia.

Z uwagi na warunki lokalowe żłobek będzie zorganizowany w budynku obecnego Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

- osoby, które zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie,

- pozostają bez pracy bądź przebywają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/ wychowawczym,

-  sprawują opiekę nad dzieckiem do 3 lat i deklarują powrót na rynek pracy w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od przyjęcia dziecka do żłobka. 

Osoby zakwalifikowane formalnie będą mogły uzyskać punkty wg. dodatkowych kryteriów:
- zameldowanie na terenie gminy,
- dochód netto na członka rodziny – 800 zł,
- powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym,
- status osoby długotrwale bezrobotnej,
- niepełnosprawność (rodzica lub dziecka).  

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci: 
- 10 godzinnej opieki nad dziećmi  sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w 8 osobowych grupach,
- możliwość korzystania z bardzo dobrze wyposażonych sal przystosowanych do opieki nad dziećmi do lat 3,
- organizację imprez integracyjnych dla uczestników projektu,
- uczestnictwo starszej grupy dzieci w zajęciach  rytmicznych i logopedycznych. 

Czas trwania projektu: 2 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2021 roku, w tym wsparcie bezpośrednie dla uczestników projektu od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

    Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne  można uzyskać  w Zespole Obsługi Szkól i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim – w Biurze Projektu Nr tel. (017) 22 14 922  oraz stronach internetowych: www.wielopole.eu  oraz  www.zosip.wielopole-skrz.pl 

Poniżej do pobrania regulamin rekrutacji oraz pozostałe dokumenty rekrutacyjne.

Regulamin rekrutacji pdf

zał. nr 1 formularz udziału w projekcie

zał. nr 2 oświadczenie uczestnika projektu

zał. nr 3 deklaracja uczestnika projektu

zał. nr 4 wzór umowy uczestnictwa w projekcie

Piątek 3 stycznia 2020
Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.1.2019.RPO pn: "Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb nowoutworzonego żłobka w Wielopolu Skrzyńskim"

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn.

 „Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy  

Działanie: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu prac adaptacyjnych i remontowych w pomieszczeniach nowoutworzonego żłobka. Budynek o funkcji kulturalno- oświatowej znajduję się w centrum m. Wielopole Skrzyńskie i jest własnością Gminy.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe o nr: ZOSIP.273.1.2019.RPO

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Kosztorys ofertowy.
  3. Koncepcja architektoniczna.
  4. Oświadczenie o braku powiązań
  5. Formularz RODO.

Ptotokół otwarcia ofert

(27.12.2019)

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

(09.01.2020r.)

Czwartek 12 grudnia 2019