Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Stypendia i Zasiłki Szkolne 2019/2020

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim informuje,
że wnioski na stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020 będą przyjmowane
od 2  do 15 września 2019 roku.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż: 528 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Wniosek na stypendium szkolne może złożyć:

 • rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia
 • pełnoletni uczeń
 • dyrektor szkoły

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur, rachunków, biletów miesięcznych -wystawionych imiennie na rodzica lub pełnoletniego ucznia, nie wcześniej niż dnia 1 lipca 2019 roku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

 1. zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach netto,
 2. oświadczenie, decyzja lub odcinek renty, emerytury,
 3. oświadczenie lub zaświadczenie o pobieraniu świadczeń przedemerytalnych,
 4. oświadczenie lub zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub o wysokości pobieranego zasiłku,
 5. nakaz płatniczy za 2019 rok lub oświadczenie/zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego,
 6. oświadczenie lub zaświadczenie o pobieranych zasiłkach z pomocy społecznej ,
 7. potwierdzenie opłacenia składki KRUS za III kwartał 2019 r.
 8. oświadczenie, przekazy lub przelewy pieniężne świadczące o wysokości otrzymanych alimentów
 9. oświadczenie lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej: 
  - zasady ogólne
  - karta podatkowa
 10. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, zaświadczenie z ZUS o wysokości wymiaru składek na ubezpieczenie bądź dowód opłacenia składek ZUS oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie w miesiącu sierpniu:
   - ryczałt ewidencjonowany

Przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:

 1. podręczniki szkolne, słowniki, atlasy, encyklopedie, lektury szkolne, mapy;
 2. zakup artykułów szkolnych (np. zeszyty, bloki rysunkowe, kolorowe, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby, plastelina, modelina, klej, nożyczki, linijka, taśma klejąca, cyrkiel, kalkulator, plecak szkolny, torba sportowa)
 3. zakup stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego, tj: odzież sportowa (dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry, skarpety sportowe), strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie, obuwie sportowe;
 4. zakup stroju ochronnego na praktyki (wymagane potwierdzenie przez szkołę),
 5. przybory do nauki zawodu lub odbycia praktyk – niezbędnych w procesie edukacji (wymagane potwierdzenie przez szkołę)
 6. pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do czerwca),
 7. pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. spotowe, muzyczne, językowe);
 8. zakup komputera (stacjonarny, laptop, notebook), pendrive, programów edukacyjnych; oprogramowania, części do komputera (np. monitor, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne,, myszka, klawiatura, listwa, również tusze, tonery i papier do drukarki);
 9. biurko szkolne, krzesło do biurka;
 10. sprzęt muzyczny, sprzęt sportowy (np. piłki, rękawice piłkarskie, kimono, itp.)
 11. basen (strój kąpielowy, itp.)
 12. bilety miesięczne ( z miesięcy wrzesień - czerwiec) na dojazd do szkoły zlokalizowanej poza miejscem zamieszkania ucznia, lub sfinansowanie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów);
 13. wyjazd na „zieloną szkołę, wycieczki szkolne,
 14. inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia – uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujący stypendia szkolne

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej: „…Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego…”

W przypadku obuwia i odzieży na fakturze czy rachunku musi być adnotacja „ sportowe”.

Każdy pobierający stypendia ma obowiązek opisania faktur na odwrocie.

Wzór:

"Zakupiono (np. obuwie sportowe, odzież sportową na lekcje W-F, podręczniki szkolne, artykuły szkolne, pomoce naukowe itp.) .
w ramach stypendium szkolnego dla córki/syna (imię i nazwisko dziecka)".

(podpis rodzica/wnioskodawcy)

 

W przypadku gdy na jednej fakturze znajdują się rzeczy zakupione dla więcej niż jednego dziecka piszemy tak jak powyżej ale: np. poz. 1,2 dla syna ……., poz. 3,4 dla córki ……...

Bilet miesięczny należy na odwrocie tylko podpisać.

UWAGA:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.).
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.).
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.).
 4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności  do lat 3.

Zasiłek Szkolny

 • Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego (art. 90 e ustawy)
 • O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Oświadczenie o dochodach

Klauzula Informacyjna

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

Czwartek 11 lipca 2019

Prezentacja oddziałów przedszkolnych powstałych w ramach projektu unijnego pn. „Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”

 

Od 25 do 27 czerwca 2019 r, w Samorządowym Przedszkolu Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim oraz oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych w Broniszowie, Gliniku, Nawsiu i Brzezinach zorganizowano imprezę integracyjną dla dzieci i opiekunów, podczas której przedszkolaki zaprezentowały przygotowane podczas zajęć dodatkowych układy taneczne, gimnastyczne, skecze, piosenki i wiersze.

Wychowawcy grup przygotowali prezentacje multimedialne obrazujące funkcjonowanie integracyjnych oddziałów przedszkolnych w przeciągu ostatnich 10 miesięcy.

W spotkaniu uczestniczyły dzieci, rodzice oraz Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, który wręczył przedszkolakom dyplomy i upominki w formie foto książek oraz słodyczy, będące nagrodą za aktywne uczestnictwo w zajęciach przedszkolnych. Celem organizowanych spotkań oprócz integracji była głównie promocja funkcjonujących oddziałów integracyjnych poprzez prezentacje dorobku dzieci oraz przedstawienie wysokiego poziomu świadczonej opieki przedszkolnej.

W ramach organizacji imprez zakupiono m.in elementy strojów dla dzieci i pomponów do układów tanecznych, mat edukacyjnych do pokazów sportowych, zakup naklejek do przygotowania scenografii i dekoracji, ciasta, soków i słodyczy dla uczestników.

Dla przypomnienia w ramach realizowanego projektu uruchomiono 4 dodatkowe oddziały przedszkola integracyjnego w Brzezinach, Broniszowie, Gliniku i Nawsiu, przeprowadzono remont sal dydaktycznych i zakupiono m.in. meble, sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, wyprawkę przedszkolaka, samochód dostawczy do przewozu posiłków do nowo powstałych oddziałów przedszkolnych, sfinansowano atrakcje dla dzieci w formie imprez integracyjnych tj. Mikołajki, Dzień Dziadków, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, spotkanie z teatrem oraz wyjazdów do kina w Krośnie a także zagrody edukacyjnej w siedlisku Janczar i Ranczo w Pstrągowej. Dla uczestników projektu zapewniono 8-godzinną opiekę przedszkolną sprawowaną przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz zapewniono opiekę psychologa. Oferta funkcjonujących oddziałów przedszkolnych została wzbogacona o liczne zajęcia dodatkowe: logorytmiczne, manualne, taneczne i gimnastyczne.

Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.Wartość projektu wynosi 1 199 894,40 zł, z czego 1 079 894,40 zł stanowią środki Unii Europejskiej natomiast 120 000,00 zł to środki własne (wkład budżetu gminy m.in. poprzez udostępnienie sal i tzw. wkład prywatny).

dokumentacja fotograficzna

Piątek 28 czerwca 2019

Wyjazd dzieci z oddziałów przedszkolnych do Zagrody Edukacyjnej Ranczo w Pstrągowej

 

W dniach 13 oraz 18 czerwca 2019 roku dla dzieci z oddziałów przedszkolnych objętych projektem unijnym pn. „Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” zorganizowano wyjazd do Zagrody Edukacyjnej Ranczo w Pstrągowej.

W wydarzeniu udział wzięły dzieci z oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych w Broniszowie, Gliniku, Nawsiu i Brzezinach, a także z Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Było to kolejne spotkanie przedszkolaków na świeżym powietrzu. Dzieci korzystały z wielu atrakcji: wspólnie z opiekunami karmiły zwierzęta, podziwiały krajobrazy z wieży widokowej, bawiły się i sprawdzały swoje możliwości w parku linowym. Ponadto maluchy korzystały z placu zabaw oraz gier i zabaw z animatorem czasu wolnego.

 

Zorganizowany wyjazd był dla dzieci wspaniałą okazją do dobrej zabawy z rówieśnikami inabywania nowych umiejętności oraz doświadczeń. Wycieczka dostarczyławszystkim uczestnikom pozytywnych wrażeń.

Wyjazd do Zagrody Edukacyjnej został sfinansowany ze środków projektu pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”.

Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

dokumentacja fotograficzna do pobrania

 

Środa 19 czerwca 2019

Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.1.2019.RPO pn: "Dostawa wyprawki dla przedszkolaka "

"Dostawa wyprawki dla przedszkolaka"

 

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020 z Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyprawki dla przedszkolaka. Zadanie obejmuję dostawę artykółów plastycznych dla potrzeb Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

Zapytanie ofertowe: ZOSIP.273.1.2019.RPO

Załączniki:

1.Formularz ogertowy

2.Specyfikacja dostaw.

3.Oświadczenie o braku powiązań.

4.Informacja RODO.

UWAGA!!!

Zapytanie ofertowe o nr ZOSIP.273.1.2019.RPO pn" "Dostawa wyprawki dla przedszkolaka" zostało unieważnione.

Informacja o unieważnieniu!

Środa 12 czerwca 2019

Wyjazd do kina w ramach projektu pn. Nowa Jakośc Edukacji w Integracuyjnym Przedszkolu Krasnla Hałabały"

W ramach realizacji projektu unijnego pn. „Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” na przełomie maja i czerwca 2019 roku został zorganizowany wyjazd do Kina Helios w Krośnie dla dzieci z integracyjnych oddziałów przedszkolnych.

W spektaklach filmowych uczestniczyły grupy z oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych w Broniszowie, Gliniku, Nawsiu i Brzezinach oraz z Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim.

W ramach wyjazdu przedszkolaki uczestniczyły w seansach filmów animowanych, w których motywem przewodnim były wartości moralne takie jak: dobro, prawda i przyjaźń.

Wrażenia i emocje z poszczególnych spektaklów filmowych jeszcze długo towarzyszyły uczestnikom wyjazdu, którzy wracając do przedszkola, dzielili się nawzajem spostrzeżeniami i wrażeniami.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym celem wycieczki do kina jest nie tylko nabywanie umiejętności uczestniczenia w seansach filmowych, ale również kształtowanie właściwych zachowań podczas pobytu w kinie. Ponadto wyjazdy edukacyjne dają możliwość obserwacji i zdobywania informacji, które są podstawą trwalszej i bogatszej wiedzy oraz poznawania nowych miejsc z zakresu kultury w regionie.

Wyjazdy dzieci do kina sfinansowano ze środków projektu unijnego pn. „Nowa jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”. Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Poniżej dokumentacja fotograficzna:

 Oddział Glinik i Broniszów

Oddział Brzeziny

Oddział Nawsie

Samorządowe Przedszkole Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim

Środa 5 czerwca 2019