Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.1.2020.RPO pn: "„Dostawa mebli dla potrzeb nowoutworzonego żłobka w Wielopolu Skrzyńskim"

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn.

 „Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy  

Działanie: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przedmiot zamówienia polega na dostawie i montażu mebli dla potrzeb nowoutworzonego żłobka. Miejscem dostawy jest budynek żłobka w Wielopolu Skrzyńskim. Wszystkie dostarczone przedmioty winny być dostosowane do użytku przez dzieci oraz posiadać wymagana przepisami prawa atesty i certyfikaty.

Zapytanie ofertowe ZOSIP.273.1.2020.RPO

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Specyfikacja dostaw.

3. Oświadczenie o braku powiązań.

4. Formularz RODO.

Udostępnij: