Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.8.2020.RPO pn: "Prowadzenie dodatkowych zajęć dla potrzeb żłobka w Wielopolu Skrzyńskim"

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn.

 „Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy  

Działanie: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć dodatkowych dla potrzeb nowoutworzonego żłobka w Wielopolu Skrzyńskim. Zamówienie dotyczy prowadzenia zajęć dodatkowych w terminie od listopada 2020 roku do grudnia 2021 roku.

Zamówienie jest podzielone na 2 odrębne zadania z uwagi na tematykę zajęć.

Zadanie 1 - Prowadzenie rytmicznych

Zadanie 2 - Prowadzenie zajęć logopedycznych.

Zapytanie ofertowe ZOSIP.273.8.2020.RPO

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu.

3. Oświadczenie o braku powiązań.

4.   Oświadczenie osoby fizycznej dot. limitu godzin pracy.

5.   Klazula RODO.

Udostępnij: