Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

Ogłoszenie o naborze

Nabór na wolne stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku "Maluszek" w Wielopolu Skrzyńskim.

Termin składania ofert: 25.11.2020r. do godziny 15.00

Plik do pobrania:

Ogłoszenie o naborze.

Wyniki naboru (01.12.2020)

 

Wtorek 17 listopada 2020

Zapytanie ofertowe o nr. ZOSIP.273.8.2020.RPO pn: "Prowadzenie dodatkowych zajęć dla potrzeb żłobka w Wielopolu Skrzyńskim"

Zamówienie zostanie wykonane w związku z realizacją projektu pn.

 „Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy  

Działanie: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

Dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć dodatkowych dla potrzeb nowoutworzonego żłobka w Wielopolu Skrzyńskim. Zamówienie dotyczy prowadzenia zajęć dodatkowych w terminie od listopada 2020 roku do grudnia 2021 roku.

Zamówienie jest podzielone na 2 odrębne zadania z uwagi na tematykę zajęć.

Zadanie 1 - Prowadzenie rytmicznych

Zadanie 2 - Prowadzenie zajęć logopedycznych.

Zapytanie ofertowe ZOSIP.273.8.2020.RPO

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu.

3. Oświadczenie o braku powiązań.

4.   Oświadczenie osoby fizycznej dot. limitu godzin pracy.

5.   Klazula RODO.

Wtorek 27 października 2020

AKTYWNI RODZICE - AKTYWNE MALUCHY. NOWE MIEJSCA OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM

Czwartek 15 października 2020

Stypendia i Zasiłki Szkolne 2020/2021

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim informuje,
że wnioski na stypendia szkolne w roku szkolnym 2020/2021 będą przyjmowane
od 1 do 15 września 2020 roku.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż: 528 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Wniosek na stypendium szkolne może złożyć:

 • rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia
 • pełnoletni uczeń
 • dyrektor szkoły

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur, rachunków, biletów miesięcznych -wystawionych imiennie na rodzica lub pełnoletniego ucznia, nie wcześniej niż dnia 1 lipca 2020 roku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. (do dochodu rodziny nie wlicza się dochodu z programu 500+)

Przykladowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:

 1. podręczniki szkolne, słowniki, atlasy, encyklopedie, lektury szkolne, mapy;
 2. zakup artykułów szkolnych (np. zeszyty, bloki rysunkowe, kolorowe, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby, plastelina, modelina, klej, nożyczki, linijka, taśma klejąca, cyrkiel, kalkulator, plecak szkolny, torba sportowa)
 3. zakup stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego, tj: odzież sportowa (dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry, skarpety sportowe), strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie, obuwie sportowe;
 4. zakup stroju ochronnego na praktyki (wymagane potwierdzenie przez szkołę),
 5. przybory do nauki zawodu lub odbycia praktyk – niezbędnych w procesie edukacji (wymagane potwierdzenie przez szkołę)
 6. pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do czerwca),
 7. pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. spotowe, muzyczne, językowe);
 8. zakup komputera (stacjonarny, laptop, notebook), pendrive, programów edukacyjnych; oprogramowania, części do komputera (np. monitor, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne,, myszka, klawiatura, listwa, również tusze, tonery i papier do drukarki);
 9. biurko szkolne, krzesło do biurka;
 10. sprzęt muzyczny, sprzęt sportowy (np. piłki, rękawice piłkarskie, kimono, itp.)
 11. basen (strój kąpielowy, itp.)
 12. bilety miesięczne ( z miesięcy wrzesień - czerwiec) na dojazd do szkoły zlokalizowanej poza miejscem zamieszkania ucznia, lub sfinansowanie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów);
 13. wyjazd na „zieloną szkołę, wycieczki szkolne,
 14. inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia – uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujący stypendia szkolne

 

Zasiłek Szkolny

 • Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego (art. 90 e ustawy)
 • O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Druki do pobrania

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

wniosek o stypendium szkolne

Wtorek 1 września 2020

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "AKTYWNI RODZICE - AKTYWNE MALUCH. NOWE MIEJSCA OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM"

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "AKTYWNI RODZICE - AKTYWNE MALUCH. NOWE MIEJSCA OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM"

Piątek 10 lipca 2020